Zvolte si typ nemovitosti

Slovník realitních pojmů

Slovníček realitních pojmů

Pro rychlejší a snadnější orientaci v realitní terminologii jsem pro vás připravil slovníček nejčastěji používaných pojmů v realitní branži.

anuita: pravidelná splátka k úhradě dlouhodobého dluhu, skládající se z pevně stanovené vlastní splátky dluhu a z úroku; u družstevních bytů je to částka na splácení nízkoprocentního úvěru, který si družstvo vzalo při výstavbě domu nebo koupi domu do vlastnictví, která připadá na konkrétní byt člena bytového družstva / stavebního bytového družstva.  
byt v osobním vlastnictví (byt v OV): bytová jednotka zapsaná v katastru nemovitostí  
byt: soubor místností pod společným uzamčením určený ke společnému užívání, kolaudovaný jako byt  
bytové jádro: název pro koupelnu a WC v panelovém domě. V panelovém domě jsou všechny koupelny a WC nad sebou v návaznosti na vertikální přívody vody a odpadní vedení a tvoří tedy jádra bytů. Nejčastěji byly jádra v panelovém domě stavěny z umakartových desek, méně často z hobry či štukovaných panelů.  
číslo orientační: číslo domu v ulici sloužící k lepší orientaci. Jsou řazena vzestupně/sestupně, nejčastěji na jedné straně ulice čísla sudá a na druhé čísla lichá (modro/bílé číslo).  
číslo popisné:   číslo domu přidělované podle data kolaudace vzestupně, tato čísla netvoří v ulici souvislou řadu. V každém katastrálním území se nachází každé číslo popisné jen jedinkrát (červeno/bílé číslo). Číslo popisné je nutné znát při vyhledávání nemovitosti v katastru nemovitostí.

dohoda o vypořádání ceny za převod členských práv a povinností spojených s právem nájmu bytu a členstvím v bytovém družstvu: dvoustranná dohoda mezi převodcem a nabyvatelem o vypořádání ceny za převod ČPAP. Dohoda popisuje přesný způsob úhrady ceny. Nepředkládá se družstvu.

dohoda o převodu členských práva a povinností: dvoustranná dohoda mezi převodcem a nabyvatelem o tom, že převodce na nabyvatele převádí svůj podíl v družstvu a své členství, se kterým je spojeno právo nájmu ke konkrétnímu bytu a nabyvatel toto přijímá. V této dohodě je obsaženo prohlášení obou stran, že jsou finančně vyrovnány a neuplatní v budoucnu mezi sebou další nároky (není zde uvedena cena, protože tato dohoda zůstává uložena na družstvu). Platná je okamžikem podpisu obou stran, účinná až po předložení družstvu, které předložení potvrdí razítkem družstva a podpisem přebírající osoby za družstvo nebo převzetím doporučeného dopisu s těmito dohodami.

** družstevní byt:** byt, který je ve vlastnictví bytového družstva, ke kterému má určitý člen družstva právo nájmu. Tento člen družstva má právo převést za úplatu své členství s podílem v družstvu, jehož součástí je i právo nájmu k tomuto bytu, na třetí osobu. Tento převod nepodléhá podle § 230 Obchodního zákoníku schválení družstvem, družstvo pouze bere převod na vědomí.

držba: držitel je ten, kdo s věcí nakládá jako s vlastní nebo kdo vykonává právo pro sebe. Držet lze věci jakož i práva, která připouštějí trvalý nebo opětovný výkon, viz § 129 Obč. zák.  
identifikace fyzické osoby: jméno a příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště

Identifikace nemovitosti, kolaudovaná stavba: číslem popisným, postavená na pozemku Parc.č.: o výměře … m2, zapsaná na listu vlastnictví číslo: katastrální území ………….., vedené u Katastrálního úřadu pro ………….. (např. Hlavní město Prahu, Středočeský kraj, KP, Praha – západ, atd.);Katastrální pracoviště Praha  
pozemek: číslo parcelní, výměra parcely v m2, způsob využití (zastavěná plocha a nádvoří, zahrada, hřiště, atd.), zapsaná na listu vlastnictví číslo, katastrální území ………….­..vedené u Katastrálního úřadu pro ………………. (např. Hlavní město Prahu, Středočeský kraj, KP Praha-západ, atd.), katastrální pracoviště  
identifikace právnické osoby: název, sídlo, identifikační číslo (IČ); můžeme přidat i údaje o zápisu v obchodním rejstříku, zastoupená jednatelem – jméno, r.č., bydliště  
hypoteční úvěr: Hypoteční úvěr (zkráceně „hypotéka") je účelový úvěr určený na investice do nemovitostí za účelem bydlení, výstavby, rekonstrukce, vypořádání vlastnických poměrů k nemovitosti (dědictví, rozvod) nebo na refinancování již dříve poskytnutých úvěrů do bydlení. Poskytnutý úvěr je zaručen zástavou nemovitosti, přičemž nemovitost, která je předmětem koupě nebo výstavby nemusí být shodná se zastavovanou nemovitostí.  

katastr nemovitostí – katastrální úřad (KN): státní orgán, který vede evidenci nemovitostí a jejich vlastníků a dále eviduje všechna práva vztahující se k nemovitostem, které musí být v KN zapsány (např. zástavní práva, věcná břemena, atd.). Základní údaje z katastru nemovitostí jsou přístupné na www.cuzk.cz .  
katastrální území: území označené názvem, často se shodující s názvem čtvrti města, obce nebo oblasti, v němž jsou nemovitosti označeny čísly popisnými po sobě jdoucími dle data kolaudace, tj. přidělení čísla popisného  
kauce: finanční částka, obvykle ve výši jednoho nájemného, kterou nájemce skládá obvykle v hotovosti pronajímateli při podpisu nájemní smlouvy. Účelem kauce je zajištění úhrad splatných pohledávek pronajímatele (tj. neuhrazených dluhů nájemce), které vzniknou vůči nájemci z titulu poškození předmětného bytu či jeho zařízení včetně pohledávek za nájemné, dodávky služeb či za spotřebu jednotlivých médií spojených s užíváním předmětného bytu nájemcem. Kauce je vratná na konci pronájmu po předání bytu popřípadě po vyúčtování záloh na služby.  
kolaudace: rozhodnutí příslušného státního orgánu (stavebního úřadu), že objekt splňuje patřičné stavební a hygienické normy pro účel, pro který je kolaudován (bytový, nebytový, provozovnu, atd.)  
kupní smlouva: smluvní akt (právní úkon), kterým za úplatu prodávající převádí vlastnické právo k věci na kupujícího za dohodnutou cenu a povinnost prodávajícího předmět koupě odevzdat kupujícímu a ten si předmět musí převzít (kupní smlouva na nemovitost musí mít písemnou formu a musí ze zákona obsahovat identifikaci prodávajícího, kupujícího, předmět koupě a kupní cenu) viz § 588 a následující Obč. zák. a § 46 Obč. zák.  
kupující: osoba, na níž je za úplatu převáděno vlastnické právo k nemovitosti, zapsané v katastru nemovitostí (formou kupní smlouvy).  
list vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí): veřejná listina, vydaná katastrálním úřadem, na které je evidována nemovitost dle čísla popisného v katastrálním území a její majitel/é s identifikacemi, věcná břemena, nabývací tituly a jiné důležité informace a práva. Často je používána jen zkratka „LV" (elvéčko).  
makléř: Makléř je osoba, která na trhu jakékoliv komodity nebo služby pracuje s nabídkou a poptávkou tak, aby z těchto nabídek a poptávek uskutečňoval obchodní operace, ze kterých plynou obchodní marže nebo zprostředkovatelské provize, jednoduše řečeno provádí párování. Pokud makléř pracuje v týmu společnosti, která mu poskytuje potřebné zázemí, know how, prostředky a kontakty na nabízející a poptávající subjekty získává makléř z provize zaplacené společnosti příslušná procenta podle své výkonnosti.  
mezonet: název pro byt ve 2 či více úrovních, nejčastěji se s mezonety setkáváme u bytů vystavěných v půdních prostorách  
nabývací titul: Je to dokument prokazující nabytí nemovitosti a jeho způsob. Kopii nabývacího titulku si vždy od prodávajícího opatřete. Je důležitý pro vypracování kupní smlouvy. Nabývací titul lze také získat s archivu Katastru nemovitostí. Je to však zpoplatněno částkou 50,–Kč  za kopii jedné strany.    Nabytí vlastnictví je možné několika způsoby, např.: ⦁ vznikem jednotky (při rozdělení nemovitosti nebo při výstavbě) – prohlášení vlastníka ⦁ převodem z vlastnictví družstva do vlastnictví člena družstva ⦁ kupní smlouvou ⦁ dědictvím ⦁ darovací smlouvou nabyvatel: osoba, která za úplatu získá členství a členský podíl v bytovém družstvu s právem nájmu družstevního bytu (nabyvatel = ten, kdo „kupuje“ družstevní byt)  
nájemní smlouva: smlouva, kterou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji ve sjednané době užíval nebo z ní bral i užitky viz § 663 Obč. zák. (nájemní smlouva na byt, dům či nebytový prostor musí být písemná a musí obsahovat identifikaci pronajímatele, nájemce, dobu nájmu, předmět nájmu označení bytové jednotky nebo domu, příslušenství, rozsah jejich užívání, způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním předmětu nájmu nebo jejich výši),.viz § 685 a 686 Obč. zák.  
návrh na vklad do katastru nemovitostí: dokument obsahující žádost o vklad vlastnického práva podle kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Tento návrh připravuje advokát společně s kupní smlouvou. Správní poplatek pro zahájení řízení je 1.000 Kč a od 1.1.2020 bude 2.000 Kč a je splatný formou kolkové známky nebo v hotovosti nebo bankovním převodem. Přílohou návrhu je kupní smlouva v počtu vyhotovení o dvě vyšším, než kolik je účastníků smlouvy.  
nebytový prostor: místnost či soubor místností kolaudovaný jako nebytový prostor, tj. určený k jinému použití než pro potřeby bydlení (např. kancelář, obchod, sklad, provozovna, dílna, výrobní hala). Nebytovým prostorem není půda, kočárkárna, sušárna, atd., ty jsou vedené jako součásti společných prostor domu, nebo sklep, ten je příslušenstvím bytu, viz § 1 zákona 116/1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Další informace naleznete v úplném znění Občanského zákoníku a souvisejících předpisů.  
nemovitost: pozemek nebo stavba pevně spojená se zemí vedená v katastru nemovitostí, lze jí ručit na poskytnutí úvěru od peněžního ústavu, viz § 119 Obč. zák.  

nesplacená část kupní ceny (anuita): částka, která zbývá doplatit na byt v družstvu nájemníků, aby se pokryl nezaplacený díl celkové kupní ceny připadající na byt člena družstva nájemníků původnímu majiteli, od něhož si družstvo nájemníků nemovitost koupilo (nejčastěji městské části). Městská část prodala nemovitost za kupní cenu, která se hradí nejčastěji tak, že v první splátce družstvo nájemníků zaplatilo 20–50% kupní ceny do 1 měsíce od podpisu kupní smlouvy a zbývající část kupní ceny se městské části splácí nejčastěji po dobu 10 let v pravidelných splátkách, na kterých se všichni členové družstva nájemníků podílejí každý svým dílem odpovídajícím poměru podlahové plochy bytu, který užívají, k celkové podlahové ploše všech bytů v prodané nemovitosti. V naší terminologii je tato částka též označována jako anuita.  
obchodní rejstřík: veřejný seznam, do kterého se zapisují údaje zejména o obchodních společnostech, družstev a podnikatelích, u nichž to stanoví zákon. Jsou zde evidovány základní informace o právnických osobách (družstva, s.r.o., a.s., atd.) a cizincích s živnostenským oprávněním v naší republice. Tento seznam je přístupný i na internetu na adrese www.justice.cz. V obchodním rejstříku se nejlépe hledá dle identifikačního čísla (IČ), které zjistíme např. u družstev nájemníků z listu vlastnictví (LV), kde je uvedeno IČ v oddílu A (LVA) vedle názvu a sídla družstva.  
OV: zkratka pro osobní vlastnictví, ne zcela správný název pro vlastnictví (např. bytové jednotky, garáže, rodinného domu, parcely), ale zcela běžně používaný k označení toho, že vlastnické právo k nemovitosti je zaneseno na listu vlastnictví dle příslušného katastrální území u katastrální úřadu  
patro: patro je 2.nadzemní podlaží  
platnost: právní úkon (smlouva) je platná, obsahuje-li všechny zákonem vyžadované náležitosti a formu (např. řádně podepsaná kupní smlouva je platná, ale účinná bude až po registraci na katastrálním úřadě, řádně podepsaná nájemní smlouva, která obsahuje vše co má obsahovat, je platná okamžikem podpisu, ale bude-li nájem zahájen od nějakého pozdějšího data, až tímto dnem nastane účinnost smlouvy, atd.), viz heslo „účinnost“.  
plomba na listu vlastnictví: Pokud je podán u příslušného katastrálního úřadu nějaký návrh na vklad nebo zápis do katastru nemovitostí, tak po přidělení čísla jednacího pro to konkrétní podání je vyznačena na příslušném listu vlastnictví tzv. „plomba" – značí se písmenem „P", která nám signalizuje, že se s touto nemovitostí něco děje, že probíhá nějaká událost. U jedné nemovitosti může být v jeden moment i několik podání. Plomba z výpisu automaticky zmizí po ukončení řízení. Originál Výpisu z katastru nemovitostí s vyznačením „plomby“ s udáním příslušného čísla jednacího je obvykle jednou z podmínek uvolnění peněz z advokátní úschovy či výplatu peněz bankou.  
podílové spoluvlastnictví: spoluvlastníkovi náleží podíl na věci (např. nemovitosti) vyjádřený zlomkem či procentem (např. 1/4 z každého bytu, nebytového prostoru, společných částí domu, z každé „cihly“ domu vlastní 1/4), který vyjadřuje míru, jakou se spoluvlastník podílí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví společné věci, viz § 137 až § 142 Obč. zák. Tento případ je třeba typický kupují-li byt přítel s přítelkyní, většinou jsou podílovými spoluvlastníky s podílem každý ½.  
podlaží: soubor všech místností a prostorů v budově ležící v téže úrovní, rozlišují se podlaží nadzemní (NP) a podzemní (PP). Přízemí je 1. nadzemní podlaží, suterén je 1. podzemní podlaží     podnájemní smlouva: smlouva, kterou nájemce dává předmět svého nájmu nebo jeho část do podnájmu další osobě na sjednanou dobu, která nemůže nikdy překročit dobu vlastního nájmu. Podnájem může být zřízen jen se souhlasem pronajímatele, viz § 719 Obč. zák.  
právnická osoba: subjekt či společnost (družstvo, s.r.o., a.s., nadace, atd.) vystupující pod určitým názvem, vzniká dnem zapsání do obchodního rejstříku, může nabývat práva a povinnosti ode dne účinnosti zápisu do tohoto rejstříku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.  
privatizace: proces převodu státního majetku do soukromého vlastnictví, často formou prodeje státního majetku právnickým nebo fyzickým osobám. Touto formou byl a je privatizován bytový fond v ČR prodejem domů bytovým družstvům složeným z nájemníků bytů v daném domě.  
prodávající: osoba převádějící vlastnické právo k nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí, za úplatu na další osobu  
prohlášení vlastníka: administrativně právní úkon (dokument), kdy rozdělením původně jedné nemovité věci (budovy) na více „samostatných předmětů“ v právním smyslu, tj. jednotek, bytů či nebytových prostor, závazně spojeném se vznikem spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a stavebním pozemku v rozsahu odpovídajícím velikosti jednotky v poměru ke všem jednotkám v budově, vzniká vlastnické právo k jednotce. To vše však existuje v rámci spoluvlastnictví budovy. Tento fakt lze dovodit i ze způsobu zápisu vlastnických práv do katastru nemovitostí, neboť pro zápis vlastnictví jednotek a spoluvlastnictví domu do katastru nemovitostí se zakládají: ⦁ list vlastnictví pro vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory, ve kterém jsou jednotky vymezeny ⦁ listy vlastnictví pro vlastnictví bytu a nebytového prostoru provize: sjednaná nebo obvyklá odměna pro subjekt, který zprostředkovává obchod, za činnosti spojenou s uzavřením obchodu. Stanovuje se buď fixní částkou nebo procentem z ceny nebo také navýšením nad sjednanou cenu.  
předávací protokol: Předávací protokol potvrzuje fyzické předání nemovitosti mezi stranou prodávající a stanou kupující. Protokol zpracovává pro klienty makléř, který se také osobně účastní předání nemovitosti. Na předání nemovitosti vždy připravte klientům i formuláře pro převod medií – elektřiny, plynu, vody.  
převod družstevního bytu:(zkráceně převod)proces obsahující vlastní realizaci převodu družstevního podílu – převod členských práv a povinností spojených s právem nájmu konkrétního bytu z převodce na nabyvatele  
převod vlastnického práva: proces obsahují vlastní realizaci převodu vlastnického práva k nemovitosti z prodávajícího na kupujícího na základě  
převodce: člen bytového družstva s právem nájmu družstevního bytu, který za úplatu převede svá členská práva a povinnosti v družstvu na třetí osobu (převodce – ten, kdo „prodává“ družstevní byt)  
příslušenství věci: jsou ty věci, které náleží vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány. Příslušenstvím bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívány (např. sklep, komora, lodžie mimo byt, atd.). Příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním, viz § 121 Obč. zák.  
rezervace: složení finanční částky, obvykle ve výši provize RK, jako potvrzení zájmu o pronájem či koupi nemovitosti  
RK: zkratka pro realitní kancelář – obchodní firma zabývající se zprostředkova­telskou nebo správcovskou činností v oblasti realit. Může se jednat o právnické nebo i fyzické osoby.  
smlouva o budoucí smlouvě kupní (SoBSK): Tuto smlouvu vypracuje advokát obvykle v případě, kdy je koupě financována prostřednictvím hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření. Smlouva je pro banku podkladem ke schválení úvěru a k vypracování zástavních smluv a smlouvy úvěrové. Uzavírá se mezi budoucím prodávajícím a budoucím kupujícím a upravuje veškeré podmínky koupě, rovněž obsahuje celé znění smlouvy kupní. Pro banku je nutné ověřit podpisy.  
společné jmění manželů (SJM): majetek nabytý některým z manželů za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím, darem, z restitucí, věci osobní povahy nebo majetek nabytý jedním z manželů náležející do jeho výlučného majetku viz § 143 Obč. zák.  
statutární orgán: tvoří ho ten nebo ti, kdo mají právo jednat za právnickou osobu (u družstva a akciové společnosti je to představenstvo složené z předsedy, místopředsedy a členů představenstva; u s.r.o. je to jednatel či jednatelé). Najdeme je napsané na výpisu z obchodního rejstříku, kde najdeme i rozsah pravomocí a formu jednání a způsob podepisování za právnickou osobu.  
účinnost: právním úkonem se začínají řídit vztahy, který tento právní úkon upravuje (např. kupní smlouva je účinná až registrací na katastrálním úřadě, nájemní smlouva je účinná dnem počátku nájmu, zákon schválený vchází v účinnost zveřejněním ve sbírce zákonů nebo v zákoně určeném pozdějším datem atd.), viz heslo „platnost“  
úvěrová smlouva: Definice smlouvy o úvěru podle § 497 obchodního zákoníku zní: „Smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.“ Tuto smlouvu uzavírá s příslušnou finanční institucí klient, který bude čerpat při koupi nemovitosti hypoteční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření. Smlouva stanovuje podmínky poskytnutí úvěru, výši úvěru a splátkový kalendář. Uzavření Úvěrové smlouvy je podmínkou pro uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.  
úvěr ze stavebního spoření: Klient musí kromě standardních bonitních podmínek, tj. svého předpokladu splácet úvěr, také splňovat podmínky pro přidělení úvěru – délka spoření minimálně 2 roky, naspoření 35–50% cílové částky a vnitřní ohodnocení spořitelny.  
věc movitá: věc, se kterou lze hýbat, není na rozdíl od věci nemovité pevně spojená se zemí  
věc nemovitá: Nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem, viz. § 119 Obč. zák.  
věcné břemeno: omezuje vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. Práva odpovídající věcným břemenům jsou spojena buď s vlastnictvím určité nemovitostí, nebo patří určité osobě. viz. § 151 a následující Obč. zákoníku. U nemovitostí to je většinou věcné břemeno chůze a průchodu (přes pozemek).  
vlastnické právo: oprávnění věc držet, užívat, požívat, s věcí nakládat  
zástavní právo: Jedná se o jeden z druhů věcných práv k cizí věci, který plní zajišťovací funkci (Zajištění závazků). Tuto funkci plní tím, že nutí dlužníka splnit závazek a v případě nesplnění závazku poskytuje možnost uspokojení zástavního věřitele z výtěžku zpeněžení zástavy. Legální definici pojmu zástavního práva obsahuje § 152 Obč. zák.: „Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který jí odpovídá, nebude včas splněn s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy“. Zástavní právo k nemovitostem je evidováno v katastru nemovitostí.  
zástavní smlouva: Zástavní smlouvu vyhotovuje banka, která poskytuje úvěr a uzavírá ji zpravidla prodávající jako záruku na poskytnutí úvěru kupujícímu na úhradu části nebo celé kupní ceny nemovitosti. Zástavní smlouva se uzavírá vždy po podpisu smlouvy úvěrové. Zástavní smlouva se obvykle podepisuje těsně před podpisem smlouvy kupní.  
zajišťovatel/zpros­tředkovatel: osoba poskytující službu spojenou s vyhledáním vhodného bytu pro klienta nebo vhodného zájemce pro daný předmět převodu, prodeje, pronájmu, podnájmu  
zprostředkova­telská smlouva: Zprostředkova­telskou smlouvou se zprostředkovatel zavazuje obstarat zájemci za odměnu uzavření smlouvy a zájemce se zavazuje zprostředkovateli poskytnout odměnu tehdy, byl-li výsledek dosažen přičiněním zprostředkovatele. Uzavíráme ji s vlastníkem/ma­jitelem nemovitosti či zájemcem, kteří požadují nějakou službu od realitní kanceláře (např. zprostředkování prodeje, pronájmu, atd.). Touto smlouvou zahajujeme naši práci pro prodávajícího či zájemce.  
živnostenský rejstřík: registr osob samostatně výdělečně činných, kterým byl vydán Živnostenský list a IČ. Na internetu dostupný na adrese http://www.rzp.cz/  
3+1,nebo3+kk: Toto označování bytů, ale i domů je zažitý zvyk již dlouhá léta. Číslovka označuje počet samostatných pokojů. Ložnice, dětský pokoj, obývák. Za znaménkem je pak označení pro kuchyň. Buď je kuchyň samostatně oddělená místnost = 1, nebo se jedná o tzv. kuchyňský kout = kk.  
byt ve vlastnictví: (OV): Často nesprávně užívaný obrat osobní vlastnictví. Jedná se o byt vyčleněný jako jednotka, která je zapsaná v katastru nemovitostí.

družstevní byt: Byt, který je ve vlastnictví družstva. Tzv. „vlastník“ má k němu právo nájmu. Jako člen družstva má práva a povinnosti spojená s členstvím. Při prodeji respektive převodu se prodávají právě tato práva a povinnosti v družstvu.

anuita: Zbývající část úvěru bytového družstva připadající na konkrétní podíl v družstvu zpravidla na byt. Převádí-li se byt, tato částka přechází na nabyvatele.

balkón: Terasa vystupující z půdorysu domu, zábradlí bývá na 3 stranách.

lodžie: Terasa, která nevystupuje z půdorysu domu. Nejtypičtější součást bytu na panelových sídlištích.

bytové družstvo (BD):Právnická osoba, která je vlastníkem nemovitosti – zapsaná v katastru. Jeho hlavním úkolem je pronajímat byty svým členům, dohlížet na jejich povinnosti a plnit jejich práva. společenství vlastníků jednotek (SVJ): Právnická osoba, která zpravidla zajišťuje provoz, správu či opravy společných prostor domu.

společné jmění manželů (SJM): Majetek, který manželé získají během trvání manželství. Vlastní-li například nemovitost právě v SJM, musí veškeré smlouvy vždy podepisovat společně.

celková plocha bytu (podlahová plocha):Součet ploch všech místností bytu včetně teras, balkónů a lodžií.

užitná plocha – užitková plocha bytu: jedná se o skutečně využitelnou plochu. Definice převzata z dnes už neplatné vyhlášky ministerstva financí č. 85/1997 Sb užitkovou plochou bytu se rozumí součet ploch všech jeho místností včetně místností vedlejších, užívaných výhradně nájemcem bytu, bez ploch domovního vybavení včetně sklepů.

daň z nabytí nemovitých věcí: Daň z nabytí nemovitých věcí, dřív známá jako daň z převodu nemovitosti, se odvádí z úplatných převodů nemovitostí. Daň hradí kupující, sazba jsou 4 %. Splatná je do konce 3. měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k povolení vkladu práva do katastru nemovitostí. Již se neplatí.

katastr nemovitostí: Veřejný seznam, který obsahuje údaje o nemovitých věcech.

návrh na vklad do katastru nemovitostí: Žádost prodávajícího a kupujícího, aby na základě uzavřené smlouvy zahájil řízení o povolení zápisu vkladu práva do katastru nemovitostí. list vlastnictví (LV, neboli LVéčko):Veřejná listina vydaná katastrálním úřadem. Na ní naleznete vlastníka nemovitosti, ale také číslo pozemku, katastrální území, věcná břemena a případná další omezené vlastnických práv, například při zástavě vůči bance.

věcné břemeno: Omezení vlastníka nemovitosti – je povinen něco strpět. Toto omezení přechází i na pozdější vlastníky dané nemovitosti. Například právo chůze, jízdy, právo studny.

nabývací titul: Zpravidla listina, na základě které konkrétní osoba nabyla vlastnické právo k nemovitosti (kupní smlouva, darovací či dědická smlouva, ale také třeba soudní rozhodnutí)

zákon zcizení: v LV zápis pro banku. Banka se chrání, bez písemného souhlasu banky, u které má majitel úvěr se zástavou, nemůže dát nikdo jiný zástavní právo. V minulosti cena nemovitosti mnohdy nepokryla všechny zástavy.